ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาโดยนำเงินสด จำนวน 5% ของค่าจ้างทั้งหมด เพื่อค่ำประกันสัญญา ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ      งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา จำนวน 1 ฉบับ

Date: 
Monday, June 29, 2020 - 09:00 to Wednesday, July 29, 2020 - 09:00