ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมดเพื่อค้ำประกันสัญญา ในวันพุธที่ 1  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.30 น.   ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

  • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  1,040 บาท/คน

    ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์,            

    ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         

    ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ         

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, June 26, 2020 - 15:30