ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาใน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 

พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

Date: 
Wednesday, May 27, 2020 - 14:30 to Monday, June 8, 2020 - 14:30