ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5% ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญา ในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 ณ. หน่วยพัสดุ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา จำนวน 1 ฉบับ

Date: 
Wednesday, May 27, 2020 - 13:30 to Saturday, June 27, 2020 - 13:30