ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญ ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”(RUTSKM) ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ  ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”(RUTSKM) ปีการศึกษา  2562

Date: 
Wednesday, May 27, 2020 - 11:30