ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2562