ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาาซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ