ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

          3.1 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2563 ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.trang.rmutsv.ac.th/trang  

            3.2  ผู้สมัครอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน(ไฟล์.pdf) ที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย มายัง tachchakron.g@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ในไฟล์ดังแนบ

 

Date: 
Friday, May 8, 2020 - 15:00 to Tuesday, June 30, 2020 - 15:00