ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๔
"Research and Innovations for All" วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน
http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

Date: 
Tuesday, March 17, 2020 - 15:30