ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารใหม่ จำนวน 1 ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารใหม่ จำนวน 1 ชุด

Date: 
Wednesday, March 11, 2020 - 15:45