ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 6/2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 100 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 6/2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 100 ชุด

Date: 
Tuesday, March 10, 2020 - 15:45