ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ 
สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย 
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่
http://jarit.ssru.ac.th/index.php/JARIT
โทรศัพท์ 021601155 021601249 email jarit@ssru.ac.th

Date: 
Tuesday, March 3, 2020 - 16:15