ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา

รายละเอียดและสาระสำคัญ

๑.  การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ และไม่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน  เป็นเพียงลูกจ้างเอกชนทำงานของมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น

๒.  มหาวิทยาลัยฯ  มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง  ส่วนผู้ทำงานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง  จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะ นายจ้าง – ลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓.  การจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ

๔.  ระยะการจ้าง

-  ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 2 – 9  มีนาคม 2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันพฤหัสบดีที่  19  มีนาคม  2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                        วันพุธที่ 1  เมษายน  2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Date: 
Monday, May 4, 2020 - 14:00