ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการพิจาณราจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่ครัวประจำครัวกินรี

ทั้งนี้ผู้ผ่านกาคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาโดยนำเงินสด จำนวน 5% ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ

Date: 
Friday, February 28, 2020 - 13:45 to Friday, March 13, 2020 - 13:45