ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญร่วมอบรมการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 07431618 ต่อ 1815 โทรสาร 074317698
รายละเอียดและสมัคร http://ecba.tsu.ac.th/

Date: 
Friday, February 14, 2020 - 14:30