ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ วิจัย นวัตกรรม:การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย(Thailand-Driven Research&Innovation)
ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/
ผู้ประสานงาน นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
โทร 074609600 ต่อ 7254 และ 0815407304
โทรสาร 074609655 E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com

Date: 
Friday, February 14, 2020 - 14:00