ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญชวนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อให้ความรู้จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนก

ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์ การประยุกย์ใช้เพื่อปกป้องสิทธิสวัสดิภาพของอาสาสมัคร

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

email noodang0817981731@gmail.com

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โทร. 0643291451 โทรสาร. 076211778

Date: 
Friday, January 17, 2020 - 10:15