ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฉ302 ฉ304 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Date: 
Thursday, January 16, 2020 - 18:00