ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) 
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์
ลงทะเบียนและส่งผลงาน https://tniac.tni.ac.th/?p=577
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 027632752 027632704 

Date: 
Saturday, December 21, 2019 - 16:45