ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา อาคารวิทยบริการ ชั้น3

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษาต่างประเทศ
บริการหนังสือ สื่อการเรียนรู้DVD/VCDบทสนทนา/ภาพยนตร์ เครื่องเล่น หูฟัง ทีวีLCD
บริการให้คำแนะนำปรึกษาการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และ
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST 
เปิดบริการ เวลา 8.30 - 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ 
ณ ศูนย์ภาษา อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 

Date: 
Monday, November 18, 2019 - 10:30