ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 
ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ลงทะเบียนร่วมส่งผลงาน บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/
หนังสือแจ้งการประชุม http://general.rmutsv.ac.th/sites/general.rmutsv.ac.th/files/652.pdf

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, September 17, 2019 - 17:30 to Thursday, October 31, 2019 - 17:30