ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

เชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เชิญชวนนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป ส่งผลงานเข้าร่วม
เปิดรับ วันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/
โทร 0-2563-5252 ต่อ 5017
E-mail address : wturesearch.ac.th@gmail.com

Date: 
Wednesday, September 11, 2019 - 14:45 to Thursday, October 31, 2019 - 14:45