ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เปิดโอกาสการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ
ส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 1047 มือถือ 0826291970
email : prconference@up.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.psued.org

Date: 
Tuesday, September 10, 2019 - 18:45 to Wednesday, October 2, 2019 - 18:45