ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

Date: 
Wednesday, October 9, 2013 - 16:15 to Tuesday, October 22, 2013 - 16:15