ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกวดราคาเลขที่ 7/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด