ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน - เวลา รับสมัคร                                   วันที่  4 – 13  มิถุนายน  2562 (ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                  วันที่  18  มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่ 24  มิถุนายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 น. 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีความ ขยัน อดทน สนใจในการปฏิบัติงาน

หลักฐานการเสนอการรับจ้าง

 • รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, June 5, 2019 - 09:00 to Wednesday, July 3, 2019 - 09:00