ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สังกัดศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 3,110.00 บาท (ร้อยละ 5) ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ถือว่าสละสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกครั้งนี้        

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, May 15, 2019 - 11:30 to Sunday, May 19, 2019 - 11:30