ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกำหนดการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ .

วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556 รับใบสมัครและสมัคร ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัย ประกาศผลการเลือกตั้ง

หรือ ติดตามรายละเอียดได้ตาม Link ดังนี้
http://personal.rmutsv.ac.th/content/2013/09/25-274

Date: 
Tuesday, October 1, 2013 - 10:15 to Wednesday, October 23, 2013 - 10:15