ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ กับศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557 จำนวน 25 หลักสูตร ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
2. หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ
3. หลักสูตร การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ
5. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร
6. หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
7. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
8. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
9. หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม
10. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงินการคลัง
11. หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ
12. หลักสูตร การจัดจ้างงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
13. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
14. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
15. หลักสูตร การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานแบบ ROLE PROFILE
16. หลักสูตร การจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง
17. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพกระบวนการให้บริการ
18. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 1 : ทักษะการบริหารจัดการกระบวนการ
19. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 2 : ทักษะการบริหารงานบริหารคน
20. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 3 : ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
21. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 4 : ทักษะการสื่อสารและการขจัดข้อขัดแย้งในงาน
22. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 5 : ทักษะการชี้แนะและสอนงาน
23. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 6 : ทักษะการนำทีม
24. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 7 : ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
25. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, October 1, 2013 - 09:45 to Friday, February 28, 2014 - 09:45