ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด

วันเวลารับสมัคร                                      ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2561

                                                                  (ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.

                                                         ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                    วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                             วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
  • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีใบนำปลด

สด.43 หรือ สด.8

  • มีหนังสือรับรองการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาและคดีประเภทอื่นๆ
  • มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
  • มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการเสนอการรับจ้าง

-     รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

-     สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

-     ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

 

Date: 
Monday, November 5, 2018 - 10:45 to Friday, November 30, 2018 - 16:30