ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,460บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกาจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Date: 
Tuesday, May 15, 2018 - 16:30