ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งสัตวบาลประจำเกาะสุกร

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,500บาท(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญา
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

***พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, May 4, 2018 - 10:45