ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1.เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2.เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Date: 
Wednesday, December 13, 2017 - 16:00 to Friday, January 5, 2018 - 16:00