ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 ตุลาคม  2560 

ประจำงานบริหารนโยบายและแผน จำนวน 3  อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           จำนวน    2     อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,800  บาท
  2. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม                        จำนวน    2     อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,200  บาท
  3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร                     จำนวน    1     อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,200  บาท

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)   จำนวน    1    อัตรา        ค่าจ้างเดือนละ   13,840  บาท
Date: 
Wednesday, October 11, 2017 - 10:15