ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง

ส่วนงานบริการ

  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • สโมสรนักศึกษา    
  • ศูนย์ฝึกการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บริการห้องพัก)
  • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  
  • คลีนิคเทคโนโลยี   

 

เครือข่าย มทร.ศรีวิชัย