You are here

Home

ข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการสอบค้ดเลือกลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล 78 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน เวลารับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิป.โท สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 905.00 บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกา 1 ฉบับ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาบริหารธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต. อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิป.โท สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 10 – 17  กรกฏาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

Pages