You are here

Home

ข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมว

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ วุฒิป.โท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.โท  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีการประมง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค วุฒิปวส. ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,460บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกาจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งสัตวบาลประจำเกาะสุกร

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,500บาท(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญา
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

***พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาบริหาระุรกิจ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่3

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ผู้เสนอราคาจ้างจะต้องยื่นใบเสนอราคาจ้าง พร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Pages