ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 10/2564 (ครั้งที่ 3) รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำและสมุทรศาสตร์เคมี จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 10/2564 (ครั้งที่ 3) รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำและสมุทรศาสตร์เคมี จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 13/2564 (ครั้งที่ 2 )รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 13/2564 (ครั้งที่ 2 )รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล จำนวน 1 ชุด

ร่างประกาศประกวดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำและสมุทรศาสตร์เคมี จำนวน 1 ชุด

ร่างประกาศประกวดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำและสมุทรศาสตร์เคมี จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 15/2564 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครสโครป

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 15/2564 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครสโครป

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3

ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3

ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล  จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 14/2564 ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 14/2564 ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 13/2564 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 13/2564 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล จำนวน 1 ชุด 

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2