ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี
ให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ระยะสั้น 6 - 12 เดือน
ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์ (Natural Science and Engineering)

ประกาศผลการสอบ RMUTSV TEST 4/2561

นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ผลสอบ RMUTSV TEST 4/2561 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยเข้าไปที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา *http://sis.rmutsv.ac.th/

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบ RMUTSV TEST 4/2561 #สอบวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

ข้อความ "ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบ RMUTSV TEST 4/2561  #สอบวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ"

ประกาศตารางสอบทับซ้อน(ปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 2 /2561

ขอให้นักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบวันสอบ และเข้าสอบตรงตามเวลานะคะ

อาจารย์ที่เป็นกรรมการคุมสอบทับซ้อน หากไม่มีนักศึกษาแจ้งสอบทับซ้อน จะไม่มีการคุมสอบค่ะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

รายวิชาเปิดภาคฤดูร้อน/2561 

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นอกเหนือจากที่แจ้งในรายวิชาเปิด ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผล ก่อนลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นะคะ

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

นักศึกษาต้องเช็ควันสอบ จะสอบตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562

(หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)
หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

ประกาศกำหนดการสอบ RMUTSV TEST 4/2561

ประกาศกำหนดการสอบ RMUTSV TEST 4/2561 

  •  รับสมัคร 25 ก.พ - 8 มี.ค. 2562
  • สอบวันที่ 27 มีนาคม2562
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ