ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

การสอบ RMUTSV TEST สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 5-16 ส.ค.2562 ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา 
วันที่ 23 ส.ค.2562 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 9 ก.ย.2562 สอบ RMUTSV TEST 

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โพสเตอร์และคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แนะนำห้องสมุด” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 16,500

หน่วยห้องสมุด งานบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์แลพคลิปวิดีโอ   หัวข้อ  “แนะนำห้องสมุด” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 16,500บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563

...

RUTS-students-laugh-and-learn

ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา(วิชาทหาร) เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการการทหารกองประจำการ(เกณฑ์ทหาร) รายละเอียดดังแนบ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยหน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดรับสักมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (ดังแนบ)

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2562

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า)

    ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562