ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ นักศึกษาและ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย ร่วมตอบ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายชื่อของนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลค่ะ

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

การสอบ RMUTSV TEST สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา 

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
วันที่ 7-18 ต.ค.2562 ลงทะเบียนสมัครสอบใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
วันที่ 25 ต.ค.2562 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 6 พ.ย.2562 สอบ RMUTSV TEST
 

ประกาศผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระด

เชิญส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index

เอกสารประกอบการแนะแนว

.

ประกาศตารางสอบกลางภาค (เฉพาะทับซ้อน) ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบกลางภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาที่แจ้งทับซ้อน กรุณาตรวจสอบรายชื่อด้วยนะคะ หากมีรายชื่อตกหล่น กรุณารีบติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลด่วนค่ะ

สำหรับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กรุณาตรวจสอบใหม่นะคะ 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษา สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 สอบช่วงเช้า
วันที่ 2 กันยายน 2562 สอบช่วงบ่าย

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย