ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การลดค่าธรรมการศึกษาและการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การลดค่าธรรมการศึกษาและการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 16 มิ.ย. 63)

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 16 มิ.ย. 63)

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563

การสำรวจการใช้ e-book

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้ e-book
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ดำเนินการสำรวจการใช้ทรัพยาการสารนิเทศ e-book 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาและการให้บริการ 
โดยตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/5RrbwWRopeC8uKEYA

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการให้กู้ยืมในระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้กู้ยืม กยศ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่) และ กรอ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  e-studentloan

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563  พร้อมปริ้นออกจากระบบเพื่อแนบกับแบบคำขอกู้ยืน

รายชื่อนักศึกษา ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) (ลงทะเบียนสอบวันที่ 10-14 เมษายน 2563)

รายชื่อนักศึกษา ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3)

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563