ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน  ภาคการศึกษาที่ 2/255

ลงทะเบียนนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา2/2556

ประกาศ
จาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค (เฉพาะรายวิชาทับซ้อน) ภาคการศึกษาที่ 1/2556

รายวิชาทับซ้อนสอบวันเดิม ทับซ้อนเช้า เข้าสอบ 08.00 น. / ทับซ้อนบ่าย เข้าสอบ 12.00 น. 

ประกาศ รายชื่อและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ตรวจสอบทาง Website เท่านั้น ไม่มีติดประกาศ)

นักศึกษาคนใดไม่มีชื่อเข้าสอบ กรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและวัดผลล่วงหน้า ก่อนวันสอบในรายวิชาดังกล่าว 

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ฉบับแก้ไข (แจ้งทับซ้อนวันที่ 24-27 ก.ย. 56 เท่านั้น!!)

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบวันที่ 25 กันยายน 2556 (ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบผ่านทาง Website เท่านั้น ไม่มีติดประกาศ)

แจ้งรายวิชาสอบทับซ้อน ณ หน่วยทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 24 - 27 กันยายน 2556

ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียงหนึ่งวิชา

ประกาศ กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 1/2556

กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
1. ชำระเงิน ภายในวันที่ 9 กันยายน 2556 

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จ1/2556

กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จ1/2556

ตารางเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วัน-เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง ในวันเปิดภาคการศึกษา