ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 สอบช่วงเช้า
วันที่ 8 กันยายน 2563 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 24-31 ส.ค.2563 ลงทะเบียนสมัครสอบ
วันที่ 7 ก.ย.2563 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 19 ก.ย.2563 สอบRMUTSV TEST

รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้ง / ปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)
2.การสอบครั้งแรกไม่มีค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

แจ้งการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบสมรรณะพื้นฐานทางด้านไอที IC3 ให้กับนักศึกษา

โดยนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 600 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งในวันดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า จึงได้ปรับเปลี่ยนการสอบผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) จึงไม่มีค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยฯจึงขอคืนเงินให้แก่นักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ "เรื่องรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓"

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ประกาศ "การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์หาร)"

ตามที่กระทรวงกลาโหม กำหนดให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เข้ารับการตรวจเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๒๙(๓)และมาตรา ๕๑ แห่งพราะราชบัญญญัติรับราชการพ.ศ.๒๔๙๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงกำหนดให้นักศึกษาบชายที่เกิดปี พ.ศ.

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฉ302 ฉ303 ฉ304 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563