ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

แจ้งการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบสมรรณะพื้นฐานทางด้านไอที IC3 ให้กับนักศึกษา

โดยนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 600 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งในวันดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า จึงได้ปรับเปลี่ยนการสอบผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) จึงไม่มีค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยฯจึงขอคืนเงินให้แก่นักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ "เรื่องรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓"

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ประกาศ "การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์หาร)"

ตามที่กระทรวงกลาโหม กำหนดให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เข้ารับการตรวจเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๒๙(๓)และมาตรา ๕๑ แห่งพราะราชบัญญญัติรับราชการพ.ศ.๒๔๙๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงกำหนดให้นักศึกษาบชายที่เกิดปี พ.ศ.

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฉ302 ฉ303 ฉ304 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

การลดค่าธรรมการศึกษาและการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การลดค่าธรรมการศึกษาและการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 16 มิ.ย. 63)

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 16 มิ.ย. 63)

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563

การสำรวจการใช้ e-book

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้ e-book
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ดำเนินการสำรวจการใช้ทรัพยาการสารนิเทศ e-book 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาและการให้บริการ 
โดยตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/5RrbwWRopeC8uKEYA

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563