ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา2563

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา2563

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ฉ302 / ฉ303 / ฉ304 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology

กองบรรณาธิการวารสารขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

ส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

ดูรายละเอียดและส่งบทความระบบออนไลน์ ThaiJo https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past/index

โทรศัพท์ 025494176-4 email scitechrmutt@rmutt.ac.th

เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Collection

บริษัท  บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  มีความยินดีขอแจ้งเปิดการทดลองใช้

ฐานข้อมูล  ASME  Digital  Collection  ของสำนักพิมพ์  ASME  ประเทศสหัฐอเมริกา 

ประกอบด้วยวารสารวิชาการ  จำนวน  30  ชื่อเรื่อง 

ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

วันที่ 1-11 ธ.ค.2563 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 18 ธ.ค.2563 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 30 ม.ค.2564 สอบRMUTSV TEST 2563-3

รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา รับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาในด้านวิศวกรรม วิทยาการคำนวณ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ind-tech.ubru.ac.th/I-Tech-Journal