ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
ศูนย์ภาษา ขอเลื่อนการทดสอบ RMUTSV Test ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
ในวันที่ 10 เมษายน 2564 อย่างไม่มีกำหนด

กำหนดการสอบใหม่ศูนย์ภาษาจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยกเลิกสอบในตาราง)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยกเลิกสอบในตาราง)

วันที่ 19 เมษายน 2564 สอบช่วงเช้า

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยกเลิกสอบในตาราง)

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยกเลิกสอบในตาราง)

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2564

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ฉ302 / ฉ303 / ฉ304 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญบุคลากร ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม  2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
วันที่ 1-9 มี.ค.2564 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 16 มี.ค.2564 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 10 เม.ย.2564 สอบRMUTSV TEST 2563 ครั้งที่ 4
รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

การจัดการความรู้ประจำสำนักงานวิทยาเขตตรัง

การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2564

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2564 หัวข้อเรื่อง  “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Innovation foresight for sustainable development strategies”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent L