ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

การสอบ RMUTSV TEST สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 5-16 ส.ค.2562 ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา 
วันที่ 23 ส.ค.2562 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 9 ก.ย.2562 สอบ RMUTSV TEST 

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โพสเตอร์และคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แนะนำห้องสมุด” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 16,500

หน่วยห้องสมุด งานบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์แลพคลิปวิดีโอ   หัวข้อ  “แนะนำห้องสมุด” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 16,500บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ขอเชิญร่วมอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R

ขอเชิญร่วมอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น2 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ลงทะเบียนออนไลน์ 

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2562

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า)

  เชิญชวนส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จิตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่13

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)จัดการประกวดวาดภาพ
  ในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย 
  เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
  ซึ่งเป็นสามเสาหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์และพึ่งพาซึ่งกันและกันของคนในสังคมไทย
  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -31 กรกฎาคม 2562

  ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ประกาศผลการสอบ RMUTSV TEST 4/2561

  นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ผลสอบ RMUTSV TEST 4/2561 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยเข้าไปที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา *http://sis.rmutsv.ac.th/