ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เริ่มสอบช่วงเช้า  08.00 น.

เริ่มสอบช่วงบ่าย 12.00 น.

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ 20 มกราคม 2563 สอบช่วงเช้า
วันที่ 20 มกราคม 2563 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา2562 ครั้งที่3

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา อาคารวิทยบริการ ชั้น3

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

ปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ นักศึกษาและ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย ร่วมตอบ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "