ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *

ประกาศเลื่อนรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ประกาศเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562-2563

RMUTSV VPN เครือข่ายเสมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network 
เป็นเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก 
ใช้สำหรับเชื่อมโยงหน่วยงานมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
มีความยืดหยุ่นสูง และมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล 
RMUTSV VPN เครือข่ายเสมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เสมือนว่ายังใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้บริการ

yesฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้บริการ
เพื่อประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชา การศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการและวิจัยด้วยทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบออนไลน์ 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ  เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ".ในวันที่  9-10  กันยายน  2564 

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญชวน คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   ในวันพุธที่  11  สิงหาคม  2564  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรี ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

 

ประกาศเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ออนไลน์)

yes รายชื่อผู้เข้าทดสอบตามรายละเอียดท้ายประกาศ
รายละเอียดการสอบ
นักศึกษาและอาจารย์คุมสอบเข้ากลุ่มไลน์ห้องสอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ส.ค. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อม

ประกาศ นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา โดยสามารถชำระโดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application ได้ทุกธนาคาร

ประกาศ นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา โดยสามารถชำระโดยการแสกน QR Code ผ่าน Mobile Application ได้ทุกธนาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง : มาตรการเยียวยา กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง : มาตรการเยียวยา กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564