ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

.

เปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

เปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์

ยกเลิกการสอบ IC3 ของวันที่ 19 มีนาคม 2563

ยกเลิกการสอบ IC3  ของวันที่ 19 มีนาคม 2563

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถานการณ์ Covid-19

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2563