ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ออนไลน์)

รายชื่อผู้สมัครตามรายละเอียดท้ายประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค 1/2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค 1/2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค 1/2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและตารางสอบปลายภาค 1/2564

ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2564

ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2564 

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ออนไลน์) และสำรวจความพร้อมการสอบ

smileyการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ออนไลน์)
ลงทะเบียนสมัครสอบ 26 ต.ค. - 9 พ.ย.2564
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 12 พ.ย.2564
วันที่สอบ 27 พ.ย.2564
ประกาศผลสอบ 3 ธ.ค.2564

ประการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) ปี 2564

ประการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) ปีการศึกษา  2564 หมดเขตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13  ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

การขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน' ในวันที่  9-10 กันยายน  2564 

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงาน และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564  ในวันที่  23-25 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

ประกาศรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564