ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระัลึก งานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ สั่งจองเข็มที่ระลึก งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในราคาเข็มละ 300 บาท ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง โดยสามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์จุมพล พุ่มเพชร และขอบคุณบุคลากร งานกีฬาดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์จุมพล พุ่มเพชร และขอบคุณบุคลากร งานกีฬาดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ อาคารกิจกรรม

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 (ดังเอกสารแนบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังเอกสารแนบ

ประกาศ กำหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

กำหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังลิ้งค์แนบ

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2556

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2556 (ดังเอกสารแนบ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ2556 ..................................>>เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาร

อ่านเทคโนโลยีชาวบ้านในอินเทอร์เน็ต

พบกับ เทคโนโลยีชาวบ้าน ในรูปแบบ ไอที ได้แล้วที่ http://www.technologychaoban.com/index.php

เชิญใช้ e-journal-Language and Communication(NIDA)

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ใช้บริการวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ในรูปแบบของ e-journal ประกอบด้วยบทความวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2555 ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  http://lc.nida.ac.th/home/ejournal.php