ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10 th PSU Education Conference

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10 th  PSU Education Conference

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10 th PSU Education Conference

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10 th  PSU Education Conference

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  14  ในระหว่างวันที่  30-31 มีนาคม  และ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetng

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปวช/ปวส รอบที่1 แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปวช/ปวส รอบที่1 แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

นักศึกษาตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ออนไลน์)

การสอบ RMUTSV TEST ครั้งที่ 2/2564 (ออนไลน์)

การสอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน เวลา 8.30 น.

ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation

สำนักงานพัมนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญชวน บุคลากร ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC 2022)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC 2022) ระหว่างวันที่  19-20 พฤษภาคม 2565