ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563

ขอเชิญ ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”(RUTSKM) ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ  ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”(RUTSKM) ปีการศึกษา  2562

การสำรวจการใช้ e-book

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้ e-book
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ดำเนินการสำรวจการใช้ทรัพยาการสารนิเทศ e-book 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาและการให้บริการ 
โดยตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/5RrbwWRopeC8uKEYA

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม  ประจำปีการศึกษา  2565

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือสร้างโปรไฟล์ในเว็ปไซต์ Google Scholar

ขอความร่วมมือสร้างโปรไฟล์ในเว็ปไซต์ Google Scholar

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

กำหนดการให้กู้ยืมในระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้กู้ยืม กยศ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่) และ กรอ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  e-studentloan

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563  พร้อมปริ้นออกจากระบบเพื่อแนบกับแบบคำขอกู้ยืน

รายชื่อนักศึกษา ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) (ลงทะเบียนสอบวันที่ 10-14 เมษายน 2563)

รายชื่อนักศึกษา ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3)