ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กฟภ. แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กฟภ. แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อทำการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำให้พื้นที่ภายใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (เว้นแต่ อาคารที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง) จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวัน-เวลา ดังกล่าว

ประกาศรายละเอียด/กำหนดการ/แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/ใบสมัคร การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้งตรัง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกำหนดการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

หนังสือสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง กำหนดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล

ประกาศ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกำหนดการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ .

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ กับศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557 จำนวน 25 หลักสูตร ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระัลึก งานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ สั่งจองเข็มที่ระลึก งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในราคาเข็มละ 300 บาท ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง โดยสามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์จุมพล พุ่มเพชร และขอบคุณบุคลากร งานกีฬาดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์จุมพล พุ่มเพชร และขอบคุณบุคลากร งานกีฬาดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ อาคารกิจกรรม